Norsk Flagg InnholdKilder

Angrepet på Bergen Festning
Forspill

Hjem 
E-post:

webmaster@9april1940.org    Fredsavtalen med tyskerne 10. juni 1940

Mellom den tyske overkommando i Norge - representert ved oberst i Generalstaben Buschenhagen - og den norske overkommando - representert ved oberstløytnant i Generalstaben Roscher Nielsen er i dag sluttet følgende AVTALE:

I betraktning av den tapre holdning som den norske 6. divisjon har vist, innrømmes den følgende ærefulle betingelser for å legge ned våpnene:

§1
Alle de norske stridskrefter legger våpnene ned og forplikter seg til ikke å gripe til våpen igjen mot Det tyske Rike eller dets allierte så lenge den nå pågående krig varer.

§2
Den norske overkommando utleverer straks de tyske krigsfanger som er i dens varetekt samt en liste over tyske sårede og fanger som måtte være brakt ut av landet.
Den tyske overkommando overtar oppsynet over de tyske og allierte sårede. Sykebehandlingen overtaes av ansvarlige norske institusjoner.

§3
Den norske overkommando sørger for at alle våpen legges ned og overleveres sammen med alle militære transportmidler til -lands og til-sjøs, forråd av ammunisjon, materiell, brenselsstoffer, smøreolje, bilringer og sprengstoffer i ubeskadiget stand. Forråd som ikke kan overleveres skal det gies en fullstendig fortegnelse over, likeledes over alle fartøyer over hundrede tonn.
Den tyske overkommando forplikter seg til å frigi de transportmidler som er nødvendig for befolkningens forsyning, og over disse skal der settes opp en fullstendig og utvetydig liste.

§4
Efter utlevering av de tyske krigsfanger, samt våpen og militærutstyr, vil den tyske overkommando tillate offiserer og underoffiserer og menige som ikke er yrkesmilitære å vende tilbake til sine hjemsteder. Yrkesmilitære har valget mellom å gi sitt æresord og ikke mere å kjempe mot Det tyske Rike eller dets allierte i denne krig, eller ærefullt krigsfangenskap. Offiserene får beholde sine personlige våpen.

§5
Den norske overkommando skal straks gi den tyske overkommando en fullstendig fortegnelse over alle utførte kamphindre f.eks. land- og sjøminer, sperringer, forberedte sprengninger, også de som er utført av allierte tropper med skisse over hvor de ligger, samt en skisse over alle sambandsmidler (ledningsnett og radio m.v.).
Den norske overkommando skal stille til rådighet for den tyske overkommando i dens område forhåndenværende fartøyer og andre redskaper som trenges til å fjerne kamphindre til-lands og til-sjøs som er nevnt i forrige avsnitt.
Den norske overkommando sørger for at flyplassene Bardufoss og Skånland snarest settes i brukbar stand.
Den norske overkommando skal videre straks avholde seg fra å bruke de forhåndenværende sambandsmidler til å kommunisere med utlandet, og sørge for at det heller ikke gjennom sivile myndigheter eller privatpersoner finner sted noen radio-, telefon- eller telegraf-korrespondanse med de stater som Det tyske Rike er i krig med.
Grenseforbindelsene med Sverige og Finland opprettholdes i det omfang de økonomiske forhold krever det.

§6
På forlangende og mot vederlag stiller den norske overkommando til rådighet for den tyske overkommando sjøtransportmidler under sjøkyndig ledelse i nødvendig omfang for militærtransporter.

§7
Den demobilisering som allerede er innledet av den norske overkommando gjøres også gjeldende for de norske tropper i Finnmark. Bestemmelsen om å legge ned og avlevere våpen og utstyr, osv. gjelder i samme utstrekning for dem. Unntatt er to bataljoner og et batteri ved grensen i Øst-Finnmark. Inntil grensevakten er endelig ordnet skal disse som hittil ha vakten under befaling av fylkesmannen i Finnmark, under navn henholdsvis Grensevaktpolitibataljon og Grensevaktpolitibatteri.

§8
Den norske overkommando gir de ansvarlige myndigheter ordre til å imøtekomme de krav som den tyske krigsmakt måtte stille mht los-, sjømerke- eller fyrvesenet samt mht værvarsling for å beskytte Norge og å sikre skips- og luftfarten.

§9
Denne avtale trer i kraft øyeblikkelig. Den tyske sambandsoffiser ved den norske overkommando har fullmakt til å ordne detaljspørsmål i forbindelse med avtalen. Avtalen er utferdiget i fem tyske og fem norske eksemplarer. I tvisttilfelle legges den tyske tekst til grunn.

Trondheim, den 10. juni 1940

For den tyske overkommando
Buschenhagen (sign)
Oberst i Generalstabe

For den norske overkommando
R. Roscher Nielsen (sign)
Oberstløytnant i
Generalstaben

 

Siden ble sist endret
Søndag, 12-Mar-2000

webmaster@9april1940.org