Norsk Flagg InnholdKilder

Angrepet på Bergen Festning
Raporter

Hjem 
E-post:

webmaster@9april1940.org    Til de norske soldater og det norske volk !

Uten grunn og imot den tyske regierings og det tyske folks opriktige ønske om at leve i fred og vennskap med det engelske og det franske folk, har Englands og Frankrikets makthavere ifjor i september eklært Tyskland krigen. Deres hensikt var og blir efter mulighet å treffe avgjørelsen på krigsskueplasser som ligger mere avsides og derfor er mindre farlige for Frankriket og England, i det håp, at det ikke vilde være mulig for Tyskland at kunne optræ sterkt nok imot dem.

Av denne grunn har England blandt annet stadig krænket Norges og Danmarks nøitralitet og deres territoriale farvand.

Det forsekte stadig at gjøre Skandinavien til krigsskueplass. Da en ytterlig anledning efter den russisk-finnske fredslutning ikke synes at være givet, har man nu officielt erklært og truet, ikke mere at tåle den tyske handelsflåtes seilas innenfor de norske og de danske territorialfarvand. Man erklærte, selv at ville overta politiopsigten der. Man har tilslutt truffet  alle forberedelser for overraskende at ta besiddelse av alle nødvendige støtepunkter ved Norges kyst. Århundredes største krigsdriver, den allerede under den første verdenskrig til ulykke for hele menneskeheten arbeidede Churchill, uttalte det åpent, at han ikke var villig til at la sig holde tilbake av "legale avgjørelser eller nøitrale rettigheter som står på papirlapper".

Han har forberedt slaget mot den norske og den danske kyst. For noen dager siden er han nu blitt utnævnt til foransvarlig chef for hele den britiske krigsføring.

Den norske og den danske regiering har allerede for noen måneder siden vist besked om disse forsøk.

Likeledes er deres holdning ingen hemmelighet for den tyske regiering. De er hverken villige eller i stand til at kunne yde en virksom motstand mot det engelske innbrudd.

Derfor har Tyskland besluttet at foregripe det engelske angrep og med sine maktmidler selv at overta beskyttelsen av det norske og det danske kongerikets nøitralitet og værne den så lenge krigen varer.

Det er ikke den tyske regierings hensigt at skaffe sig et støttepunkt i kampen mot England, den har utelukkende det mål. at hindre at Skandinavien blir slagmark for de engelske krigsutvidelser.

Av denne grunn har sterke tyske militærkrefter siden idag morges tat besiddelse av de viktigste militære objekter i Norge og Danmark. Over disse forholdsregler treffes der fortiden overenskomster mellem den tyske regiering og den kongelige norske regiering. Disse overenskomster skal sikre at kongeriket består videre, at hæren og flåden oprettholdes, at det norske folks frihet aktes og at dette lands fremtidige uavhængighet fuldt ut sikres.

Inntil disse forhandlinger er avsluttet, må der ventes at hæren og flåten har forståelse for dette, likeledes at folket og alle kommunale steder er fornuftige og viser god vilje, slik at de unnlater enhver passiv eller aktiv motstand. Den vilde være uten nytte og bli brutt med alle maktmidler. Alle militære og kommunale steder anmodes derfor straks at oppta forbindelse med de tyske kommandører.

Folket opfordres til at fortsætte det daglige arbeide og til at sørge for rolighet og orden !

For landets sikkerhet mot engelske overgrep sørger fra nu av den tyske hær og flåte.

Den tyske kommandør v. Falkenhorst

 

Siden ble sist endret
Søndag, 26-Mar-2000

webmaster@9april1940.org