Norsk Flagg

InnholdKilder


Angrepet på Bergen Festning
Raporter

Hjem 
E-post:

webmaster@9april1940.org

Bergen festning falt 9 april 1940. Hvorfor ?


 

Når en festning kapitulerer er det kommandanten som gjøres ansvarlig. Derfor er det en gammel militær regel at en kommandant som overgir sin festning skal stilles for krigsrett. Jeg håpet på dette i 1945. Da ville sannheten kommet frem og mange rykter, halve sannheter og mer eller mindre kamuflerte usannheter og kompakte løgner vært renset ut. Dette skjedde som kjent ikke. Derimot måtte jeg fra Stortingets talerstol høre bebreidelse -- for ikke si angrep -- som røpet at vedkommende ikke kjente til hva han snakket om og oppkastet seg til dommer over. En av hans uttalelser gikk blant ut på at oberst Willoch kapitulerte for "noen hundre man og to lette tyske kryssere"... Sammenlign hva der er anført nedenfor om styrkeforholdet. En stortingsmann er beskyttet av sin parlamentariske immunitet. Han kan si hva han vil uten han kan trekkes til ansvar.

Før jeg går inn på begivenhetene 9 april 1940 skal jeg antyde litt om festningens historikk :

Det første forslag om festningsanlegg ved Bergen i moderne tid ble fremsatt av den såkalte Store forsvarskommisjon av 1891. Kommisjonen ble nedsatt etter initiativ av Norges forsvarsforening. Regjeringen satte betingelse at Foreningen betalte utgiftene til den kommisjonen som ble oppnevnt. Blant medlemmene her var den daværende generalløytnant, Christian Wilhelm Engel Bredal Olssøn som ble grunnleggeren av og den første generalinspektør og sjef for Kystartilleriet da dette ble opprettet 1 oktober 1899. Den første bevilgning til bygging av "Bergens nye befestning" ble gitt av Stortinget i 1895, samme år da vi led vårt store nederlag i konsulatsaken med Sverige. Bevilgningene fortsatte så videre i en årrekke, men allerede våren 1894 var arbeidet begynt idet Bergens kvinnekrets av Norges forsvarsforening mente at det hastet og hadde stillet til disposisjon kr 75.000,-- Etter beregninger over prisnivået på den tid i forhold til 1960 (utført av Økonomisk Revy) ville dette ha beløp svar til ca 450.00 1960-Kroner. I 1965 atskillig mer. Jeg nevner dette som et av mange eksempler på den sterke forsvarsvilje som i vesentlig grad skyldtes unionsstridene med Sverige.

Batteriene ved de indre befestinger (hovedfortene Kvarven, Hellen, Sandviksfjell) ble overtatt av den midlertidige kommandant Helgesen i oktober 1898. Allerede mens festningen var under utbygging ble det tatt opp spørsmål om forsterkninger og utvidelser. I 1912 uttalte den daværende kommandant, oberst Johannes Færden, at bestykningen var foreldet, både for de egentlige kampbatteriers vedkommende (21 cm og 24 cm haubitser) og for minebestrykningsskytset (65 mm og 57 mm). "Torpedobatteriet ansees så foreldet at det ikke lengre yder noen synderlig betryggelse". Før jeg forlater denne side av festningens forhold skal jeg nevne at oberst G. P. Harbitz i en historikk han som kommandant utarbeidet anfører at "alle kommisjonsbetenkninger og planer om forsterkning av befestningene frem til 1928 ble uten resultat". Etter den tid var svært lite skjedd. En stor sak var imidlertid tatt opp til gjennomføring i 1930-årene: fremskytning av Bergen Festning. Man fant at det måtte være for sent å ta opp en kamp inne i det indre fjordbasseng og ville derfor flytte kampbatteriene til posisjoner lenger ute i skjærgården. Etter grundige studie og planleggingsarbeide kom arbeidet i gang i marken. Bevilgninger ble imidlertid gitt felles til fremskytning av Bergen og Kristiansand festninger, slik at det stadig måtte konfereres mellom disse to angående pengeforbruket. Etter direktiver fra Generalinspektøren og sjefen for kystartilleriet ble ledelsen av Bergen festnings vedkommende lagt på undertegnende som kommandant og med distriktsingeniøren ved 4. divisjon som ansvarlig byggeleder. En pinlig nøyaktig byråkratisk praksis krevet at så å si alle detaljplaner skulle innsendes til Forsvarsdepartementet for approbasjon. Dette ble f.eks forlangt for de minste tekniske detaljer ved gjerder i eiendomsgrensene for de nye anlegg. Da vi begge på forhånd var overlesset med arbeid og hadde underbemannede staber, gikk det trått. Samtidig ble distriktsingeniøren pålagt nye oppgaver. Jeg skal ikke gå nærmere inn å disse sider. Jeg prøvet å få stoppet eller utsatt arbeidet med fremskytningen idet jeg hevdet at det batteri hvis kanoner skulle flyttes ville være ute te i månder, det ville altså bety en stek reduksjon av festningens kampkraft. Etter fullført fremskytning ville man formentlig komme til å betrakte de nye anlegg med det foreldede og svake skyts som nye festninger og se på dem med en dertil svarende tillit. Følgen ville bli at det ikke overskuelig fremtid ville bli skiftet inn nytt skyts i de nye anlegg. Disse ville være håpløst foreldet så å si fra fødselen av. Men viktige var kanskje at de gamle indre forter ikke kunne unnværes om man flyttet skytset ut i nye posisjoner. De taktiske forhold ville etter min oppfatning ikke ville være slik at man i hvert tilfelle ville kunne stoppe en angriper der ute. Jeg hevdet : nytt skyts i nye, fremskutte anlegg. Eller heller : status quo. Jeg fikk selv sakt øyeblikkelig heftig reaksjon mot en så kjettersk tanke og arbeidet med fremskytningen forsatte. Planene om fremskytning la en klam hånd over de gamle anlegg. Det måtte bare utføres høyst påkrevende vedlikeholdsarbeider ved de indre forter fordi skytset skulle flyttes. Dette stod direkte i strid med kommandantens oppgave: å sette festningen i best mulig stand for krig. Eksempel: Betjening av det 21 og 24 cm skyts var urimelig tungvindt. Skytset var som nevnt allerede i 1912 karakterisert som foreldet. Dette gjaldt ikke minst ladearbeidet som foregikk for hånd. Prosjektilvekten ved 21 cm var 140 kr, 136 kg ved haubitsen. Spesielt på Kvarven hvor hovedløpet bare kan beskytes over en strekning av ca 3500m er jo sekundene kostbare under kamp. Med 20 knops fart tilbakelegges strekningen på ca 6 minutter som altså blir den tid kanonene får å virke i. For å gjøre ladningsarbeidet lettere hadde materiellkontorsjefen, daværende kaptein G. E. Stenrød, ved hjelp av tilfeldig disponibelt materiell laget elektrisk oppheisning fra nedre til øver kanonstand. Men midlene rakk bare til prøving ved en kanon. Med så primitive ustyr ble tjenesten meget anstrengende. Under presset kamp og fiendtlig beskytning ble besetningen temmelig sliten før den måtte avbryte tjenesten i batteriet for å gå som infanteri mot det tyske ryggangrep.

Noen generelle betraktninger

Det er meget vanskelig, for ikke å si umulig idag å slå en strek over alt hva vi nu vet og har opplevet under okkupasjonen av gestapovelde, diktatur, brutalitet og tortur, og tenke seg tilbake til vår unskyldsmentalitet før 9 april. Våre myndigheter holdning til alvoret i vår nøytralitetsoppgave ga oss ingen støtte. Detter er jo i og for seg kjent nok, men jeg tar med noen eksempler fra min egen erfaring :

1) I påsken 1940 kom ukjente fly over Bergen. Jeg beordret ild fra et av luftvernbatteriene. Høyden var for stor for vårt primitive luftvern, men flyveren må ha sett sprengskyen under seg. Han la kursen om 90 grader til høyre og forsvant ut over Nordsjøen. Jeg meldte saken og fikk neste morgen både Admiralstaben og Generalstaben i telefonen : Hvordan kunne jeg finne på å skyte mot fly ? Svar : Jeg har fulgt nøytralitetsinstruksen. Neste gang det kommer ukjente fly, skyter jeg på ny hvis ikke instruksen blir forandret. Jeg hørte ikke mer.

2) Admiral Tank-Nilsen underrettet 9/4 kl 01:30 general Steffens om at fremmende skip trengte inn gjennom Korsfjorden. Generalen ringte straks Generalstaben og spurte om det skulle mobiliseres. Nei! Det skulle ventes til 9/4 morgen, da skulle det komme nærmere underretning.

Og videre et par trekk om mentaliteten på Kvarven 9/4 : En av batterisjefene spurte : Skal det lades med skarpt ? En mitraliøseskytter spurte : Skal vi virkelig skyte med skarpt mot levende mennesker ?

Bergen Festning var 9 april oppsatt slik :

HOVEDFORTENE --- de indre forter :

1) Kvarven fort : Festningens hovedkommandoplass. Kommandant : undertegnende oberst Willoch. Også kpl. for fortsjefen, Kvarven fort, fastl. kpt. P.H. Waage som samtidig var artillerisjef for Kvarven og Hellen forter. Festningens sambandsekspedisjon -- kommandantens meldingssentral var anbrakt i en trebrakke i nærheten av HKO. Sjef: ul. kapt. Nøstdal.

Artilleri :

1 -- 21 cm batteri på 3 kanoner. Sjef : kapt. (B) O. K. Olsen.

1 -- 24 cm haubitsbatteri på 3 kanoner. Sjef : Utskr.kpt. K. Haugstad.

1 -- 57 mm batt -- 3 kanoner -- ikke oppsatt.

(Torpedobatteriet med 3 rør -- 45 cm ikke oppsatt).

2. Hellen fort :

Fortsjef og sjef for Artilleri :

1 -- 21 cm batteri på 3 kanoner : fastl. kaptein K. Valde.

(Sandviksfjell : 2 -- 24 cm haubitser -- stillet i reserve, ikke oppsatt.)

De ytre Forter :

3) Hella fort : Fortssjef og sjef for 2 kanons 65 mm batteri. Ul. kapt (B) H. Risnes.

4) Håøy fort : Fortsjef og sjef for 2 kanons 57 mm batteri. Ul. kapt. (B) S. Vangen.

5) Færøy fort : Fortsjef og sjef for 2 kanons 65 mm batteri : Ul. ltn (B) B. Johannessen.

Disse 3 forter kom ikke i kamp.

6) Lerøy fort : Fortssjef og sjef for 2 kanons 65 mm batteri : UL. kapt (B) O. M. Tangen.

Ved samtlige ytre forter skulle hovedforsvarsmidlet vært ett eller flere minefelter. Disse var i dag ikke tillat utlagt. De småkalibrede, langsomt skytende minebestrykningsbatterier var, så lenge minefeltene ikke var utlagt, artilleristisk uten enhver betydning mot krigsfartøyer. Besetningen på disse forter fikk ved siden av vakttjenesten ingen annen rolle i nøtyralitetsvernet enn å holde seg i øvelse og være i beredskap hvis eller når minene skulle legges ut. Ellers ble de sysselsatt med brakkebygning og andre i og for seg nyttige arbeider. Oppgaven for et minebestrykningsbatteri er å virke mot fiendtlige minesveipere som settes inn for å fjerne eller uskadeliggjøre minene. disse fartøyer er upansret og som regel bare utstyrt med smått skyts til selvforsvar. En virkelig minesperring består av et minefelt og ett eller flere bestrykningsbatterier. Uten minefelt er det overhodet ikke noen sperring.

Bergen festning hadde tidligere -- i likehet med Tønsberg og Kristiansand -- hatt sitt eget spesielle kystartilleri minemateriell bestående av såkalte kabelminer, elektriske støtminer, sikteminer og kombinerte støt- og sikteminer som ved kabel på sjøbunnen var forbundet med en minestasjon i land hvor tennstrømmen kunne kobles til for beredskap. Koblingen fra eller til ble utført på sekunder. Under hele nøytralitetsvernet 1914 - 1918 var samtlige Kystartilleriets minefelter utlagt og i beredskap kontinuerlig. Ved overgangen til Sjøforsvaret i 1934 var alle minefelter av dette systemet (unntatt ett ved en annen festning) blitt definitivt nedlagt. Derimot hadde Marinen i 1940 spesielle mineleggere med automatiske miner ombord liggende klare for etablering av sperringer ved Lerøy, Færøy, Herdla og Håøy. Tross gjentagne henvendelser fra sjefen for 2. sjøforsvarsdistrikt, admiral Tank-Nilsen i Bergen til myndighetene ble det, som kjent, ikke tillatt å legge ut disse minene som ledd i nøytralitetsvernet. først da tyske fartøyer passerte inn Korsfjorden, ga admiralen, på eget ansvar, litt før kl 02:00 den 9 april ordre om legging av miner i Lerøyosen. Men det lykkes bare å legge ut noen få miner (7), før sjefen, daværende kaptein Ulstrup, fant det nødvendig å gå i dekning bak holmene mens de fiendtlige fartøyer passerte. Senere fulgte han etter eskadren og la et antall miner i leden opp igjennom Vatlestrømmen. De gjorde sin virkning: det var antagelig 4 eller 5 tyske fartøyer (de fleste av dem transportfartøyer) som gikk på miner og ble senket med store tap av mennesker og krigsmateriell i løpet det første døgnet.

Besetningstryrken på Bergen festning var av budsjettmessige grunner bare noe over 1/3 av full mobiliseringsoppsetning. Det var b-la ikke folk nok til fulltallig betjening av kanonene som skulle vært besatt. Da situasjonen tilspisset seg utover aften den 8 april, ga jeg derfor på eget ansvar ordre om mobilisering av mannskaper i Bergen og nærmeste omegn. I nattens løp møtte det anslagsvis mellom 150 og 200 mann i Gravdal, men det ble dessverre umulig å få utlevert uniformer og gevær da tyskerne allerede landsatte tropper på en rekke steder, bl.a like ved festningens magasiner. Det befal som var tilstede for å ta seg av fremøtte fant ingen annen mulighet enn å sende dem hjem igjen. Ved det 21 cm batteri på Hellen måtte en kanonkommandør under selve ildkampen 9 april øve opp hjelpedyktige (kokker) for å erstatte manglende betjening av kanonene.

Til nærmere forklaring om den utilstrekkelige betjeningen skal jeg innskyte følgende :

Festningens krigsoppsettingsplan var ny og uprøvet (fastsatt 1939). Den forutsatte samtidig oppsetting av alle festningens stridskrefter og ledd. På grunn av for lite garnisonerende befal samt ustrekkelig øvelse hos både befal og menige fant Admiralstaben å måtte bestemme at mobiliseringen skulle skje i to trinn hvorav det første skulle settes opp dom et nøytralitetsvern. Selv om den menige styrke ved denne innkalling var redusert, skulle alt befal møte for øvelse for sine gjøremål i krig og samtidig forberede oppsetting av 2. trinn. Denne linje ble imidlertid ikke fulgt. For det første ble det gjort "besparelser" for de meniges vedkommende ved at en kystartillerioffiser i Admiralstaben pr. telefon dikterte sløyfing av en rekke poster : ved de ytre forter forlangte han at kokker skulle sløyfes! Det gikk an å beordre stridende til kokketjeneste for dagen. Sentralbordbetjening ved de ytre forter kunne likeledes sløyfes ved å bruke batterienes telefonmenn osv. Jeg måtte protestere --- dette var jo helt urealistisk. Og jeg forlangte å kalle inn personell til disse tjenester. Men også på andre felter ble det foretatt innskrenkninger. Forøvrig var 1 trinn alt for mangelfulgt oppsatt og øvet til å kunne gjøre virkelig effektiv nøytralitetsvernstjeneste. Med samme styrke og en mer hensiktmessig fordeling kunne kampkraft blitt bedre. Som nevnt foran var besetningene på ytre forter til liten nytte idet minefeltene ikke var utlagt.

1. trinn var stort sett beregnet som en besetning uten at det fantes noen reserve for sykdom og velferdspermisjoner. Av denne styrke skulle den slitsomme vakttjeneste bestrides. Men dessuten måtte den samme styrke utføre en rekke arbeider dom var forsømt pga de sørgelige utilstrekkelige vedlikeholdsbevildninger gjennom de siste 20 år. Ifølge vaktreglementet skal en soldat ikke kommanderes på vakt oftere enn med tre døgns vanlig tjeneste mellom vaktdøgnene. Hos oss måtte soldatene til dels gå vakt 3 døgn på rad for bare hvert 4. døgn å hal alminnelig tjeneste. Og da måtte en vesentlig del av styrken settes inn i brakkebygging og annen teknisk tjeneste i stedet for å delta i øvelser.

Øvelsesnivået var lavt. Besetningen utgjordes vesentlig av soldater hvis hele militærtjenesten bestod i en 48 dagers rekruttskole for 10-15 år siden. repetisjonsøvelser forekom ikke. Den øvelse som de to første kontingenter av nøytralitetsvernet (1. september. -1 desember) hadde opparbeidet i sine 3 måneders tørn kom ikke forsvaret tilgode idet hele styrken ble avløst på n gang mot kommandantens protest. De fleste av det befal som rykket inn 1. april hadde ikke gjort tjeneste siden 1918.

Av budsjettmessige grunner var øvelsesskyting forbudt. Først ut på ettervinteren ble det stillet ammunisjon til rådighet, dog kun for håndvåpen og indrekanon, ikke kaliberammunisjon for kanoner. Selv geværskyting var vanskelig å gjennomføre fordi styrken var så liten at det nesten var mulig å få frigjort noen fra alle de andre gjøremål til skytingen.

Av budsjettmessige grunner var det skjedd en reduksjon av teknisk fagpersonell. Festningen manglet således bøssemaker. vi hadde håndvåpen beholdninger svarende til omtrent 2. infanteriregimenter. Bøssemakerarbeidet skulle utføres av våpensmeden som på sitt egentlige fagområde hadde mer enn nok å gjøre med det omfattende og mangeartede artillerimateriell som var fordelt på Gravdal og 7 forter. 9 april kunne den eneste våpen smeden ikke være overalt og det øvrige personell hadde ikke fagkunnskap nok da det gjalt skyting med stridsladning. Kanonmekanismene ved 21 cm kanoner satte seg fast etter en tids skyting pga det høyere trykk og kunne ikke åpnes. Skytingen stoppet av seg selv.

At vi manglet radioteknisk personell bli i praksis uten betydning da beholdningen av radiomateriell var helt utilstrekkelig, og forøvrig av foreldede typer slik at det nesten kunne sies at festningen manglet radio.

Telefonsambandet var for en stor del i miserabel forfatning. Festningen fikk under nøytralitetsvernet skriftelig ordre om å ikke foreta nybygging på sambandsnettet. For å spare penger var mange telefonlinjer montert som luftledning og ble meget snart skutt i stykker under kampen. Flere viktige telefonkabler var ubrukelige pga alder. Sambandet til de ytre forter gikk over rikstelefonen og forbindelsene hadde opptil 7-8 andre sivile stasjoner på samme linje. Indre samband på alle andre forter enn Kvarven var praktisk talt lik null og nytt måte bygges provisorisk med feltlinjer.

På det ingeniørtekniske område var det også store mangler. Beskyttelse mot luftangrep for besetningen manglet ved alle kanoner og mitraljøser.

Piggtrådbindere var for det meste så nedrustet at man uten større vanskeligheter kunne gå rett igjennom, dels manglet de helt -- til tyskernes store forbauselse og glede ! Jeg skal ikke oppta plass med gjengivelse av den tragiske utvikling av hele dette spørsmålet, men nøye meg med å nevne at resultatet av alle mine anstrengelser var at det ble forbudt å vedlikeholde, enn si supplere, de mangelfulle sperringer før mobilisering.

Torpedobatteriet var ikke nevnt i ordren om oppsetting av nøytralitetsvern av 28/8 1939. Jeg gjorde straks pr. telefon Admiralstaben oppmerksom på dette idet jeg trodde det måtte bero på en utrolig inkurie, og jeg foreslo inntrengende at det måtte bli oppsatt, men ble kategorisk avvist. Jeg argumenterte for min oppfatning og nevnte at torpedobatteriet skulle være knyttneve festningen måtte ha som den siste sikkerhet for å kunne stoppe en fiende om alt annet sviktet. Men nei! Det var kommanderende admirals uttrykkelige ordre, uttalte den kystartillerioffiser som i Admiralstaben arbeidet med våre saker. Det var forbudt å sette det opp. Sjefen for torpedobatteriet ble beordret til nøytralitetsvernstjeneste ombor i Marinens fartøyer. Jeg tok spørsmålet opp igjen ut på høsten da kapteinen for en kort tid kom tilbake til festningen, men ble på ny skarpt avvist. Jeg insisterte på å få disponere ham, han tilhørte organisatorisk Bergen festning. "Det er for få offiser i Marinen, vi trenger ham ombord", var svaret.

Jeg skal her innskyte at jeg etter krigen hadde en konferanse med admiral Diesen  - det var sommeren 1945 da han satt som SK-sjef i Bergen. Jeg forela han forholdet med torpedobatteriet som jeg ikke hadde fått lov til å sette opp i 1939, og at ordren om dette ble angitt å være fra ham personlig. "det kan jeg ikke erindre", sa han. "Det tror jeg ikke at jeg kan ha sagt".

Nå, nektelsen kom i telefonsamtale i 1939. Noe skriftelig har jeg aldri sett. Begge de her omtalte offiserer : admiralen og hans kystartillerimedhjelper i Admiralstaben, er døde. For meg virket nektelsen den gang som et slag. Men jeg hadde mer enn nok å tenke på ellers.

Når jeg sier at jeg hadde annet å tenke på, gjelder det ikke minst det veldige kontorarbeidet som var nødvendig pga de byråkratiske sentraliserte ledelse. Selv de minste bagateller måtte forelegges FD eller Kommanderende Admiral til avgjørelse, og da kjennskapet til Kystartilleriet nok ikke var særlig utviklet, måtte alt utredes og beskrives omhyggelig om det skule være håp om et godt resultat. Når det gjaldt penger til nødvendige arbeider måtte det hele så overbevisende at det ikke gikk an å nekte bevilgning. Og dog ble det meste nektet -- inntil det den 8 april kom en offiser med vidtgående fullmakt fra Kommanderende Admiral til å stille penger til disposisjon!!!. Det kostet meg heleformiddagen ... Og utbyttet vet vi jo.

Men alt dette kontorarbeidet slet på kreftene og tok bort tid som egentlig skulle vært brukt til de egentlige og viktige militære oppgaver.

Kontorarbeidet ble desto mer byrdefullt fordi myndighetene ikke tillot engasjering av moderne kontorhjelp. Stenografer ble regnet som luksus. I Kystartilleriet satt kommandanter og adjutanter og skrev konsepter om kapp mens krigen lurte om hjørnet.

Tros den sterke sentraliseringen i Oslo sto tjenestereglementets gamle ordre fast at "kommandanten er ene og alene ansvarlig for at den ham betrodde festningen forsvares til det ytterste".

Sjøtransporten

Bergen festning var jo en utpreget kystfestning. Av de 7 forter som den omfattet lå de 4 på øyer og var altså i alle tilfelle helt ut avhengig av sjøverts forbindelser.

Sjøtransportmidlene svarte ikke på noen måte til de enkleste krav. Og her hjalp dessverre ikke overgangen til Sjøforsvaret i 1934 noe som helst på forholdene. Festningen disponerte således inspeksjonsbåt -- først og fremst til kommandantens bruk -- en motorbåt som i 1918 var kjøpt brukt! Den gjorde høyst 8 knopp fart, oftest mindre. motoren var så slitt at det var nødvendig å ta med vår førsteklasses motormekaniker på hver eneste tur. Det forekom praktisk talt aldri at jeg unngikk forsinkelser pga motorstopp.

Avstandene var lange. En rundtur med båt til alle fortene var like lang som avstanden Oslo -  Færder og tok med vår båt 7 timer.

En flytur fra Gravdal ved til Bergens krigshavns nordgrense vel Hellisøy fyr -- ned til Marsteinen ved sydgrensen -- tilbake til Gravdal er like lang som Oslo - Færder - Jomfruland eller Bergen - Stavanger

Hva 8-knops båten kostet av tidsspille og tålmodighet for mitt eget vedkommende kan man kanskje tenke seg når jeg i løpet av ett års tid tilbrakte ca 40 søndager mest i båt, (men ellers også i bil) på befaringer og inspeksjoner -- utenom turer som foregikk i den ordinære tjenestetid. Svært meget måtte taes igjen i form av nattarbeide på kontoret.

Når det gjelder sjøtransport og bevilgninger må jeg nevne at det på Færøy fort ute i Hjeltefjorden ikke fantes brygge. Personell og materiell, ammunisjon, proviant -- alt måtte ekspederes i land og ombord over svaberget Kommandantens inspeksjoner vakte eksempel alltid en viss ekstra spenning : faller han i vannet, tro ? (når jeg ballanserte på en planke fra esingen til svaberget.) Jeg klarte meg.

Jeg ga fortsjefen -- en praktisk og energisk kar -- ordre om å bygge en liten brygge. Det var skog nok på øya til tømmer for en brygge. Han beregnet at han trengte jern for bolter og beslag til et beløp av kr 65, -- . Som kommandant på Norges den gang nest største festning disponerte jeg ikke et slikt beløp. Jeg ga han kort og godt ordre "sett i gang, betalingen får vi komme tilbake til siden". Imidlertid ringte jeg den offiseren i FD som hadde med slike ting å gjøre, men fikk momentant svar :"Nei ! Hvor ligger forøvrig Færøy?" Det var spørsmål om en "ekstraordinær bevilgning på kr 65 til bygging av en høyst nødvendig brygge...

Luftvernet. -- Bergen luftvern

Det var ikke bare kampbatteriene som var foreldet. Luftvernet var både foreldet og helt utilstrekkelig. Festningens luftvern må sees i sammenheng med Bergen luftvern. Dette var kommandomessig stillet under kommandanten på Bergen festning.

Ved oppsetningen av nøytralitetsvernet i august 1939 hadde Bergen ikke fått seg tildelt annet enn en del av luftvernreserven, nemlig 6 stk 7,5 cm kanoner M/1916 som var disponert til Bergen luftvern for mobiliseringsterminen 1939.

Disse kanonene skulle monteres i 3 batterier :

1. Kvarven

2. Eidsvågfjell -- og

3. ved Tveitevann. --De to siste ble senere kalt henholdsvis Øyjord og Slette batterier.

Batteriene skulle monteres, samband etableres, brakker bygges for besetningene. Noen sjef for det vordende luftvern var foreløpig ikke beordret, så kommandanten måtte overta som den faktiske leder som sammen med distriktsingeniøren forberedte alt til montering kunne utføres. Først på et senere tidspunkt ble kaptein Alver beordret som sjef for Bergen luftvern -- under kommandanten.

Det var en utakknemlig oppgave han fikk. Kanonene var foreldet. Utstyret var like gammelt som kanonene. Høydemåleren var den primitive og foreldede Hartree's fra første verdenskrig. Temperingsapparater, lyskastere og lytteapparater fantes ikke.

 For sitt eget lavforsvar disponerte Luftvernet 2 stk 7,92 mm Colt mitraljøser pr. batteri.

Automatskyts for forsvaret mot flyangrep i mindre og lavere høyder fantes ikke.

For lavforsvar av selve Bergen by var det ved mobilisering forutsatt disponert 6 mitraljøsetropper a 2 stk.

Utenom dette hadde Kvarven og Hellen forter henholdsvis 2 mit.tropper og 1 tr. for eget forsvar uten dette inngikk i Bergen luftvern.

Sambandet innen Bergen luftvern og mellom dette og kommandanten var pga manglende bevilgning utilstrekkelig.

I alt var Bergen luftverns nøytralitetsvernoppsetning så svak, utidsmessig og mangelfull at det, da angrepet kom, hadde svært lite å si. Sjefen, kaptein Alver, og alt hans personell viste den redeligste vilje og evne til samarbeide, men dette er jo tross alt ikke nok.

Imidlertid led de tyske fly -- det var i alt 8 av dem -- allikevel tap: ifølge sivile iakttagelser ble 2 av dem skutt ned av mitraljøsetroppene ved Øyjord og Sletta batterier.

Festningen manglet dekningsavdelinger fra hæren til forsvar av landfrontene.

Hjelpen fra Ulven

Det er et historisk faktum at en kystfestning aldri er tatt fra sjøsiden. Derfor har  det alltid vært ansett viktig å disponere styrker fra Hæren for dekning av festningens landfront(er). I dette spørsmål inntrådte det en fullstendig forandring ved overgangen til Sjøforsvaret i 1934. Det gikk så vidt at det  i Admiralstaben ble hevdet det motsatte. Dette førte til at det på høyeste hold ved behandling av krigsoppsetningsplaner og mobiliseringsplaner ble bestemt at de små infanteristyrker som skulle tildeles festningene ikke skulle beholdes samt som dekningsinfanteri , men stykkes opp i småstyrker som vesentlig skulle anvendes som leirvakter, byggevakter, kabelinntaksvakter, brannvakter....

I september 1939 fikk Bergen festning avgitt til nøytralitetsverntjeneste det ene av de to landvernsinfanterister som vi skulle ha ved mobilisering. Kompaniet fikk i sin tjeneste anledning til å gjøre seg kjent med de oppgaver det -- skulle få ved mobilisering og gjorde god nytte for seg. Da det etter godt og vel 1 måneds tjeneste ble dimittert, fikk vi ikke noe nytt i stedet. Jeg protesterte, men fikk til svar at Agdenes festning ikke ønsket noe dekningskompani, og da kunne Bergen heller ikke få noe ! Denne beslutningen ble ikke omgjort da Agdenes den følgende dag ga en motsatt uttalelse, idet den først var basert på haltende forutsetninger. Derimot ble det lovet at Bergen festning skulle få assistanse fra infanteriet på Ulven ekserserplass hvis noe skulle  komme på. Til dette svarte jeg at en slik ordning ikke var tilfredsstillende. Ulven var for langt borte (over 30 km landevei) til at en innsetning derfra kunne komme frem tids nok om noe skulle komme på i en hast. Dette ble dessverre ettertrykkelig bekreftet av vikeligheten den 9 april da det infanterikompani som ble sendt oss til hjelp mot den tyske landstigningen, ikke nådde frem dit hvor kampen foregikk.

Min adjutant, daværende løytnant O. Kvammen, fikk ved 01:30 tiden ordre bl.a. om rekvisisjon av en infanteristyrke fra Ulven til nærforsvar av Kvarven. Hans henvendelse -- på mine vegne -- til general Steffens førte til at denne i overenstemmelse med tidligere avtale beordret avgitt et kompani. Desuten fikk løytnanten ordre selv å henvende seg direkte til nøytralitetsvaktbataljonen. Han var også flere ganger i løpet av nattens løp i kontakt med Ulven, og for å sikre best mulig samarbeide og om mulig påskynde fremrykningen til Kvarven, dro han i bil til Krohnsminde idrettsplass i Bergen hvor styrken var kommet inn. Den offiser som av DK-sjefen hadde fått ansvaret for avgivelsen, oberst S. Blom, var blitt skiftet over i annet oppdrag tidligere på natten og oberst G. Østbye, som deretter fikk kommandoen over de disponible avdelinger, var ikke orientert, men avga under for han ytterst vanskelige forhold et kompani til vår assistanse. Da var det imidlertig for sent, kompaniet ble tatt til fange -- så å si av de samme tyskere hvis landgang det skulle ha avslått.

Jeg finner det her naturlig til sammenligning å nevne hvordan spørsmålet om dekningstropper på landsiden ha vært vurdert før. Ved oppsetning av nøytralitetsvernet ved Bergen festning i 1914 ble det til dekning av landfrontene avgitt fra Hæren 2 bataljoner infanteri samt noen spesialtropper. I løpet av de over 4 år nøytralitetsvernet den gang varte ble denne dekningsstyrke opprettholdt, om enn etter hvert i noe redusert omfang, men i alle fall som en realitet.

Festningens utstyr med infanterivåpen.

Av automatvåpen hadde kystartilleriet tidligere hatt Hotchkiss mitraljøse, både 10,15 mm og 6,5 mm. Da Coltmitraljøsen ble innført, ble det forbudt å bruke Hotchkiss. Mange av de soldater som tjenestegjorde på Bergen festning 9/4 1940 var fortrolige med Hotchkiss, men hadde ikke sett Colt. Dette måtte altså drives instruksjon.

I sin tid kom ordren om omgjøring av Coltmitraljøsen for bruk av tung ammunisjon. Mitraljøsene ble i tur og orden innsendt til Kongsberg våpenfabrikk for omgjøring. Denne omgjøring og utlevering av tung ammunisjon ble gjennomført etter en prioritetsliste hvor kystartilleriet var satt opp sist. Det beklageligste var at det ble vårt våpen som først fikk bruk for den nye ammunisjonen i de omgjorte mitraljøser. Den første levering (et ganske lite parti) kom til festningen mandag 8 april om ettermiddagen og ble i løpet av natten. Tross vi hadde våpnene var det bare tillatt innkalt nøytralitetsvernbesetning til mitraljøsetropper ved de indre forter. Ved de ytre forter måtte jeg utdanne mitraljøsebesetninger av kanon- og sambandspersonell i en styrke som på forhånd var alt for liten. Om den ammunisjon som skulle vært brukt -- bl.a. til utdannelsen, på de ytre forter -- kom altså samtidig med det tyske angrep.

For de 5 mitraljøser som disponeres til luftvern på Kvarven fort, men som måtte settes inn til forsvar mot den tyske landsetting, hadde vi på denne måten ammunisjon til ca 1 til 1.5 minutts skyting. Av de 32 mann i mitraljøsetroppen på Kvarven hadde bare 6 skutt noen få skudd med dette våpen. Så lenge disse mitraljøsene spilte opp i forsvaret mot den tyske landsetting i ryggen på Kvarven fort (i Hesteviken) klarte ikke en tysker å komme et skritt fremover. Da ammunisjonen var utskutt, hadde vi ikke midler til å stoppe det tyske angrepsinfanteri som var væpnet med gevær, maskinpistoler, håndgranater, lette mitraljøser, bombekastere samt flammekastere, som imidlertid visstnok ikke ble brukt.

Mot dette hadde våre artillerister gevær, tunge mitraljøser -- hvis ammunisjon altså meget snart var utskutt. Når det gjelder håndgranater, så hadde festningen opplag av Åsens håndgranater i magasin. Men disse var ansett for å være farlige for kasteren, og både instruksjon og bruk var forbudt.

Sjøbevoktningstjenesten

Før jeg går inn på selve kampen 9 april vil jeg gjerne gi en orientering om sjøbevoktningstjenesten og skal da først -- til sammenligning -- nevne litt om den tilsvarende tjeneste under første verdenskrig.

Sjøbevoktningen ble den gang -- som i 1940 -- utført av 1/ bevoktningsfartøyer og 2/ landposter.

I 1914-18 ble bevoktningsfartøyene (leide eller rekvirerte mindre fartøyer : passasjerbåter, hvalbåter) utrustet og bemannet av Marinen. Men operativt var de underlagt en bevoktningssjef som var kystartillerist. Derved ble det oppnådd enhet i denne viktige tjenesten : alle meldinger gikk direkte til bevoktningssjefen som hadde sin faste plass i festningens hovedkommandoplass til enhver til kunne holdes orientert. Det er vell og nærliggende å tenke seg at det kunne oppstå vanskeligheter mellom kystartilleristen og marineoffiserene i en slik tjeneste. Det gjorde det også, men vanskelighetene ble overvunnet i alle de 4 år nøytralitetsvernet varte.

Ved overgangen til sjøforsvaret fra 1/7 1934 ble denne organisasjonen forandret derhen at sjefen -- nu sjøbevoktningssjefen -- skulle vare sjøoffiser, mens leddene i bevoktningstjenesten fremdeles var fartøyer med marinebesetning samt landposter oppsatt med kystartilleri personell fra festningen. Alle meldinger gikk som før til sjøbevoktningssjefen, men denne var ikke på festningen, men for Bergens vedkommende hos SK-sjefen på Marineholmen i Bergen. Dog gikk meldingene fra landpostene samtidig også direkte til kommandantens meldesentral, sambandsekspedisjonen på Kvarven.

Sjøbevoktningssjefen sortere innkomne meldinger og lot gå videre til kommandanten det som han fant av betydning for festningen. Dette volte forsinkelser, og det hendte at enkeltheter ble borte under veis. Festningen ble på denne måten en mer eller mindre blind institusjon som måtte få beskjed av andre om det en selv skulle sett. Det var to viktigste trekk som på denne måten ikke kom til kommandantens kunnskap :

1. De innkomne fartøyers nasjonalitet. Sjøbevoktningssjefen fikk vite dette, men meldingen om ikke frem til kommandanten. Dette volte atskillig tvil og funderinger hos oss i festningens hovedkommandoplass.

2. Da de fremmende -- ukjente -- krigsfartøyer kom til syne ved Stangen og dermed inn i skuddfeltet for Kvarven og Hellen forter, var det jo tilsynelatende sivile, alminnelige lastebåter som gikk foran. Deres tilstedeværelse og nasjonalitet måtte antagelig være meldt til bevoktningssjefen. Men noen melding var ikke kommet til kommandanten.

For artillerisjefen og kommandanten var dette en overraskelse. Enten måtte disse fartøyene tilhøre den ukjente flåtestyrke -- og det forekom oss da en ordning uten sidestykke at konvoierte fartøyer ble sendt foran eskortefartøyene. Det måtte derfor være sannsynligere at fartøyene var to (norske) båter som tilfeldigvis befant seg i skjærgården og av tyskerne (nasjonaliteten ennå ukjent) var litt tvunget til å gå foran. Jeg fant det ikke riktig å åpne ild mot krigsfartøyene før lastebåtene var kommet så langt innover at vi uten risiko for dem kunne skyte over dem. Det var kostbar tid som på den måten gikk tapt. Og det har selvsagt utsatt meg for kritikk.

Først senere har vi fått vite at det var tyske fartøyer som ble brukt som "Sperrbrecher". Forøvrig viste det seg at de egentlig hadde etniske nasjonalitetsmerker. Disse ble overmalt under stans utenfor Gravdal senere på morgenen.

Den første melding om at fremmende krigsskip forserte inn Korsfjorden ble mottatt ved sambandssentralen på Marineholmen kl 01:10 den 9/4. Kl 01:35 meldte strandposten ved Håkonsund sydligst på Store Sotra at 5 store og 2 små tyske krigsfartøyer passerte. Til ett av bevoktningsfartøyene i Korsfjorden oppga det ene krigsfartøy kjenningssignalet for "HMS Cairo" og sendte i morse på engelsk : "Anløper Bergen for kort opphold"

Ingen av disse meldinger nådde kommandanten. Tidlig under fart inn mot Kvarven fort, straks etter vår ildåpning, sendte det fartøy som viste seg å være krysseren "Køln" med en kraftig morselanterne på mastetoppen : "Stop firing, good friends. Stop firing, good friends" Senere under ildkampen meldte lyskaster 1 på Kvarvenpynten at et av fartøyene førte engelsk krigsflagg.

Nasjonaliteten fikk kommandanten først kjennskap til ved landstigningen i Hesteviken -- i ryggen av Kvarven fort, da vår bryggevakt meldte at "fremmende soldater i grønne uniformer er gått i land i Hesteviken, og de taler tysk."--

STØTTE TIL FESTNINGENS KAMP.

Hjelpen fra marinen.

Straks SK-Sjefen, Admiral Tank-Nielsen, fikk melding om innpassering av krigsfartøyer i Korsfjorden gan han ordre til alle underlagte enheter i Bergensdistriktet om å delta i forsvaret av Bergen. Dette gjaldt:

Marinefatrøyer : (Jeg bortser her fra bevoktningsfartøyene som hadde sin klart oppstrukne tjeneste.)

Mineleggerne "Tyr" og "Uller" løste sine oppgaver. Fordi det ikke hadde vært mulig åutvirke fra høyere myndigheter om utlegging tidligere, ble det av "Tyr" utlagte miner først effektive etter at den tyske eskadre hadde passert.

Torpedojageren "Garm" skulle fra possisjon ved Herdla ta stilling ved Hjelteskjær (sydenden av Askøy) to torpedoangrep. Da den kom nedover Hjeltefjorden og hadde gjort torpedoene klar for antatt skuddavstand var det blitt temmelig lyst. Det måtte derfor i tilfelle skytes på større avstand enn torpedoene var innstilt på, og det var ikke tid til omregulering av avstanden før målet hadde passert. Krysseren åpnet ild mot "Garm" med sittt 15 cm skyts, dog uten å treffe, men sjefen fant det håpløst å komme på torpedoskudds avstand under disse forhold og gikk hurtigst mulig nordover i dekning for ilden. Altså : intet resultat av hjelpen fra "Garm".

Undervannsbåten "B 6" skulle fra Flatøy, når det ble lyst, gå neddykket inn på Bergens havn og angripe fiendtlige skip som måtte være kommet inn. "B 6" så i periskopet et større krigsskip som så ut til å passere Kvarven på vei ut Vestre Byfjord samt et par motortorpedobåter. Bortsett fra disse 2 skipene ble det ikke observert krigsskip på Bergens havn. U-båten var sjøsatt 1929, men bygget etter tegninger hvor erfaringene fra krigen 1914-18 ikke var nyttiggjort. Forøvrig også ellers foreldet. Bl.a.. hadde den så lang dykketid at det ville være ytterst risikabelt å gå til torpedoangrep på et moderne krigsskip. Intet resultat.

Torpedobåten "Brand" fikk ordre om å gå til farvannet ved Alvøen for torpedoangrep. Den kom så send avsted at den måtte dirigeres inn på Gravdalsbukten da de tyske fartøyer allerede kom inn forbi Kvarven. Jeg ble orientert om dette og uttalte min glede over at torpedobåten på denne måten kunne erstatte torpedobatteriet. Det oppstod ideelle forhold for torpedoskudd, men sjefen, en ung og uerfaren fenrik, våget ikke. Intet resultat

Marines flystasjon Flatøy fikk ordre om å bombe de tyske fartøyer. Det ble fra "F.52" kastet to bomber mot "Køln", men de falt i sjøen uten å skade fartøyet. Senere ble den siste bomben kastet mot "Kønigsberg" og eksploderte like aktenfor denne uten å gjøre skade. Krysseren åpnet øyeblikkelig en -- virkningsløs -- ild mot flyet som landet i god behold på Flatøy. Tross hederlig og modig innsats : Intet resultat.

Hjelpen fra Ulven. Avgivelse av et kompani fra Ulven ekserserplass til dekning av festningens landfront(er) var tidligere avtalt. Da DK-sjefen ved 02:30 tiden hadde fått underretning om innpaseringen av de tyske krigsskip opp gjennom Lerøyosen, ga han straks ordre til bataljonen på Ulven om å forberede innlasting av bataljonen på biler og busser. Litt senere fikk den ordre om å dra til Krohnsminde i Bergen for nærmere ordre. Hvordan dette spørsmål utviklet  seg videre er omtalt foran. Jeg skal her bare gjenta at det kompani som tilslutt virkelig ble avgitt, kom for sent og ble tatt til fange av de samme tyskere hvis landgang det skulle ha avslått. Intet resultat.

På denne måten ble Kvarven og Hellen forter samt Bergen luftvern stående alene i forsvar mot den inntrengende fiende hvis nasjonalitet vi enda ikke kjente.

Styrkeforholdet

En sammenligning av styrkene på begge sider kan bare bli haltende. På norsk side er det, når det gjelder den avgjørende kamp, liten grunn til å ta med fortene, Færøy, Herdla og Håøy som pga sin beliggenhet ikke kom i aksjon. Det samme gjelder mineleggere og bevoktningsfartøyer på disse felter -- episoden med "Uller" kan ikke blandes inn her.

Jeg har heller ikke regnet med "Hjelpen fra Marinen" og "Hjelpen fra Ulven" idet ingen av dem ble effektive.

I den egentlige og avgjørende kamp deltok på norsk side bare :

Kvarven fort 312 bef.m. og menige. Hellen fort 92 bef.m. og menige. Bergen luftvern 157 bef.m. og menige og 2 flyvere. I alt 563 bef.m. og menige

Den tyske styrke. Etter hva det senere er konstatert var det følgende fartøyer i angrepsstyrken :

Lett krysser "Køln" 8200 tonn, med 820 manns besetning, 9 stk 15 cm i trillingtårn, 6 stk 8,8 cm luftvernskyts, 8 stk 3,7 cm luftvernskyts samt mitraljøser.

Lett krysser "Kønigsberg", samme data som "Køln"

Artilleriskoleskipet "Bremse" 1460 tonn, 192 mann, 4 stk 12,7 cm kanoner, mitraljøser.

Torpedojager "Wolf" 933 tonn, 129 mann, 3 stk 10,5 cm kanoner, 4 stk 20 mm automatkanoner.

Torpedojager "Leopard", samme data som "Wolf"

Moderskip for motortorpedobåter "Karl Peters" 3600 tonn, 255 mann.

4 motortorpedobåter a 50-60 tonn. Hver med en besetning på 21 mann. 1 stk 20 mm automatkanon. Totalt 84 mann.

Hertil kom 8 fly av type He. 111, bombefly som antagelig hadde 2 manns besetning, til sammen 16 mann

Sum fartøys- og flybesetninger 2415 mann.

Alle de under 1.--6. oppførte fartøyer hadde ifølge tyske rapporter tropper av Hæren ombord, nemlig :

7 kompanier infanteri, 2 kompanier pionerer, samt en rekke staber, således divisjonsstab for 69. infanteridivisjon under generalmajor Tittel. Regimentsstab for 169. Infanteri regiment oberst Graf Stolberg. 2 bataljonstaber.

Samlet antall tropper av Hæren 1900 mann, sum fartøys- og flybesetninger 2415. I alt 4315 mann.

Etter dette var altså styrkeforholdet i den avgjørende kampen : Tyske : ca 4315 mann. Norske ca 563 mann. At mottagelsen i Bergen kan ha vært forberedt fra tysk side fremgår muligens av følgende episode : Det første tyske fartøy gled inn mot byen og nærmet seg Tollbodkaien, sendte det opp et signallys. Ifølge tjenestelig rapport fra Bergens luftverns sjef fra hvis kommando sentral man hadde full oversikt over hele havne- og fjordområder og det meste av Bergen by, ble dette øyeblikkelig besvart med minst 11 --elleve-- lignende signallys fra forskjellige steder i Bergen og nærmeste omegn.

Krysserne i angrepsstyrken 9. april.

Den fagmessige betegnelse "lett krysser" er av mange -- deriblant en stortingsmann (Se innledningen til denne artikkel.) -- formentlig antatt å bety et lett bygget krigsfartøy. Jeg skal derfor gjøre oppmerksom på at de "lette kryssere" "Kønigsberg" og "Køln" var såpass tunge at de var utstyrt med beltepanser og førte som hoved artilleri hver 9 stk 15 cm kanoner skipsartilleri foruten 6 stk 8,8 cmd luftvernartilleri. Da "Kønigsberg" åpnett ild mot Kvarven fikk vi mot oss :

9 stk 15 cm, antatt ca 60 skudd pr minutt og fra 6 stk 8,8 cm antatt ca 60 skudd pr minutt eller i botimot 3 tonn sprengfylte granater. Vi så de kraftige lysglimtene fra 15 cm  og de mindre, men like iltre fra 8,8 cm mot oss.

Virkning : Ikke en eneste mann ble drept eller såret. Det eneste som ble oppnådd ved denne kanonaden var et nedslag 20 m foran en 21 cm kanon sendte steinsprut inn i kanonrøret, og under ladning for neste skudd kjørte prosjektilet seg fast så kanonen var ute av funksjon.

KAMPEN

Da ilden ble åpnet fra Kvarven kl 03:59 var det dårlig sikt: ikke helt nattemørket, men disig, litt småregn. Lyskaster effekten var ytterst slett. Festningens beste lyskaster, nr 1 på Kvarvenpynten, kom tidlig ut av drift idet det ble gitt ordre om mørklegging av Bergen by. (Av budsjettmessige grunner fikk denne lyskaster -- som fast vaktlyskaster -- strøm fra Bergens elektrisitetsverk for å spare utgiften av den dampdrevne maskinstasjon.) Dette vanskeliggjorde hele tjenesten idet vi måtte gå over til petroleums lykter i kommandoplasser og kanon stander. -- Lyskaster nr 2 på Håpsøy virket dårlig og hadde vanskelig for å fastholde målene. Befalet kunne så fartøyene i sine prismekikkerter, mens orografer og kanoner, som hadde langkikkerter, stadig meldte: målet kan ikke sees. Da orografens avstandmåling skjer ved sikting mot det fiendtlige fartøys vannlinje, kunne hverken avstand eller fart måles. Det vil sikkert forståes at ilden fra de to batteriene på Kvarven derfor ble dårlig rettet. Og sjefen for 24 cm haubitsbatteri på Kvarven kunne vanskelig observere nedslagene. Hellen batteriet måtte foreløpig innstille sin ild helt.

Innpasseringen gjennom festningens skuddfelt og inn på Bergens indre havn foregikk i 2 puljer :

I første omgang :

Krysseren "Køln", Torpedojageren "Wolf" og "Leopard". Artilleriskoleskipet "Bremse". Moderskipet "Karl Peters".

I annen omgang : Krysseren "Kønigsberg"

De 3 motortorpedobåter gikk med veldig fart i siksak ut og inn mellom de større fartøyer og kunne ikke beskytes da festningen bare hadde tungt og langsomt skytende skyts.

På grunn av dårlig sikt passerte "Køln", "Wolf" og "Leopard" inn uten at det lykkes oss å få inn noen treff.

Artilleriskoleskipet "Bremse" fikk 2 treffere fra 21 cm batteri Kvarven, det ene i vannlinjen under forreste mast, det annet på akterdekket. Tap : 4 mann drept, 8 såret, derav døde 4 samme dag på sykehus. Det oppstod brann ombord.

Moderskipet "Karl Peters" fikk en 21 cm granat mot formasten -- den skrenset av. En mann drept. Fartøyet styrte inn i dekning på sydsiden av fjorden til kampen var over.

Krysseren "Kønigsberg" ble truffet av 3 -- 21 cm brisantgranater :

1. en på styrbord side litt over vannlinjen. Damp- og vannledninger brutt, brann i et kjelerom.

2. en 37 mm luftvernkanon på forskipet ble kastet overbord, betjeningen drept eller hardt såret.

3. i overbygningen under broen ved forre skorstein -- inn i rom hvor landstigningsinfanteri oppholdt seg med våpen og ammunisjon. Vann- og dampledninger brutt. Trykket på kjelen gikk mot null. Maskin stoppet. Ankerspillene satte seg fast. Det lykkes med feberaktig slit å få ut et anker ut i siste øyeblikk så fartøyet stoppet med baugen nesten mot fjellet i Gravdalsbukten. (Jeg så det her da jeg av en gendarmerioffiser ble kjørt til Bergen til forhandling med den tyske admiral.)

"Kønigsberg" kom siden i gang igjen og gikk med 4--5 knops fart inn på Sandviksbukten i Bergen. Senere ble den forhalt til Skoltegrunnskaien. Neste dag ble den her bombet i senk av 2 engelske fly.

Som krigsfange var jeg internert ombord i "Mørejarl" ved kai på Marineholmen. Da vi hørte og så flyene -- først ett, kort etter : det andre -- krøp jeg opp på taket av styrehuset og så selve bombene i slippet. Nedslaget -- og virkningen -- var skjult bak Nygårdshøyden. -- Siden fikk vi vite at skipet sank ved kaien.

Etter tysk oppgave var tapet av personell : 18 døde, 12 hardt og 5 lettere såret.

 

Hellen fort

Fortssjefen, kaptein K. Valde, fikk en ytterst vanskelig og utakknemlig oppgave.

Siktbarheten var fra begynnelsen av enda verre for Hellen enn Kvarven. Fortssjefen fikk bare i glimtvis tak i fartøyene i sin prismekikkert, mens hverken orografer eller kanoner kunne se. Avstand og fart måtte bedømmes. Batteriet ligger ca 4600 m tilbaketrukket i forhold til Kvarven når man regner etter kursretningen  inn Vestre Byfjord. 21 cm batteri ble satt inn så snart siktbarheten tillot det.

Både ved skyts og ammunisjon oppstod det vanskeligheter. KAnon nr 1 klikket 3 ganger. Da mekanismen ble åpnet viste det seg at bakre kardus var antent uten å eksplodere. Ny kardus, skuddet gikk, men dermed eksploderte bremsesylinderen og kanonen var ubrukelig. Ved de to øvrige kanonene bød tettemidlene de samme vanskeligheter som på Kvarven.

Midt under kampen kom vår egen minelegge "Uller" inn Vestre Byfjord som om intet foregikk. Sammenhengen var at fartøyet hadde lagt ut sin last av miner ved Færøy og nu ville hente resten av minene for å fullføre sperringen.

Det var nu blitt såpass siktbart at Kvarven så "Uller", Hellen derimot kunne ikke skjelne den fra de andre fartøyene, så ilden måtte innstilles. Deretter kom melding om "Brand" som skulle ta stilling innenfor Kvarven for torpedoangrep, og dermed måtte Hellen på ny stoppe skytingen.

Hellen hadde nu som mål krysseren "Køln" som var gått til ankers under Oldernes. Det så for Hellen ut som om det ble 2 eller 3 treff, men dette er ikke bekreftet. "Køln" hadde derimot allerede åpnett en voldsom ild mot Hellen -- sammen med "Kønigsberg". Men det oppstod ikke større skader utover at telefonlendinger i blank tråd foran batteriet ble skutt i stykker.

Ut på morgensiden gikk 8 tyske fly til angrep. Først ble det kastet ned flyveblad, men deretter gikk de over til bombing og mitraljøseild fra så lav høyde at vårt luftvernskyts ikke kunn virke mot dem.

Virkningen av flyenes bombing og mitraljøseskyting på Kvarven var null.

Verre gikk det på Hellen hvor 6 tyske fly kastet 5--6 stk 259 kr bomber. En av disse falt ved kanon 3, i nedre kanonstand hvor 5 mann ble drept og resten såret. Eksplosjonen ble særlig voldsom idet hele kanonens kardusbeholdning gikk med.

En sersjant ble drept av flyenes mitraljøseild. I alt 6 falne og 8 såret på Hellen.

Ved bombing ble alle telefonforbindelser brutt idet kontorbrakken med telefonsentralen ble rammet.

 

Slutten

Da jeg mottok melding om den tyske landstigning i Hestviken hadde jeg ikke hørt noe fra kompaniet fra Ulven om skulle vært vår støtte nettopp nu. Jeg hadde derfor ingen annen utvei enn å ta artilleristene vekk fra kanonene og sende dem som infanteri mot den tysk landstigningsstyrke . Lignende ordre ga jeg til de 2 mitraljøsetropper på Kvarven. -- Jeg holdt tilbake 1 befalsmann + 10 mann ved hvert batteri til forsvar her mens resten skulle gå mot de tyske stormtropper. Vårt forsvar mot disse kom til å bestå av ca 12 befal og 133 korporaler og menige. Heri medregnet personell fra sambandsekspedisjonen på Kvarven.

Jeg drog selv -- først i bil og så i springmarsj -- ned i Kvarvenbakken for å kontrollere at avdelingen kom i gunstig stilling og fikk dermed anledning til å få et personlig inntrykk av situasjonen med bombeslipp og mitraljøsenedslagene på inntil få meters avstand fra meg.

Det var fast ro over skytterlinjene da jeg atter måtte begi meg oppover for å komme i kontakt med telefonnettet. Her fikk jeg straks 2 forbindelser : først oberst Østbye som underrettet meg om at kompaniet fra Ulven var underveis mot Gravdal. Her ble vi avbrutt av Marineholmen som satte meg i forbindelse med den tyske divisjonssjef, general Tittels, stabssjef, Hauptmann Muller: "Bergen er besatt, Bergenhus, Marineholmen osv. -- Fortsettelse av kampen vil bare kreve unødvendig, blodsutgydelse og kan ikke for andre det faktum at Beregn er besatt". -- Her brøt sentralbordmannen i Gravdal inn og spurte : Ferdig ? hvorved jeg fikk brutt forbindelsen og atter fikk oberst Østbye : etter hans beregning skulle kompaniet vært fremme nu.

Gjennom døren som jeg i hastverket ikke hadde fått lukket etter meg, hørte jeg skyting fra alle kanter, men i retning Gravdal var det stille. Nu kom på ny Hauptmann Muller i telefonen.Han oppfordret inntrengende å innstille kampen øyeblikkelig. I motsatt fall ville det omgående bli satt i verk bombing av Bergen fra luften. Mens han enda snakket stakk en tysk soldat hodet inn av døren. Han hadde bajonett og stålhjelm på hodet -- altså : hjelpen var langt borte, fienden var over og rundt oss. Jeg hadde intet valg.

De tyske stormtropper hadde gått i land på en rekke punkter så Kvarven var fullstendig omringet. Fra Hellen hadde jeg intet hørt. Marineholmen var besatt av tyskere.. Jeg ga ordre :"Ilden opphører!" -- så vidt det var mulig å få en slik ordre frem.

Hellen

Som Kvarven ble også Hellen fort omringet. Her ble tropper landsatt dels på nordsiden av Eidsvågnesset, altså i fortets rygg, hvor først Øyjord luftvernbatteri var blitt besatt. Dels fra syd, -- For kaptein Valde var situasjonen kort og godt håpløs. Han hadde ingen muligheter -- det var intet annet å gjøre enn å overgi seg.

Kampen hadde vært hard. På 21 cm kanon nr 2 som hadde avgitt flest skudd (K1:bremsesylinderen sprengt ved første skudd), K3: flybombe drepte 5 mann og såre andre) var nesten all maling skrapt eller svidd av under bomberegnet og mitraljøseilden. Ingen av denne kanons besetning var imidlertid drep eller såret idet de hadde søkt tilflukt under kanonskjoldet under hvert flyangrep.

 

Falne og sårede.

Norske :  Bergen festning hadde i alt 8 falne og 18 sårede.

Herav falt de 2 i Hestviken for norske kuler idet de var tatt til fange av tyskerne og i den dårlige sikt ikke kunne skjelnes fra disse.

På Hellen ble 5 menige drept av en tysk flybombe mens 1 sersjant falt for mitraljøseild fra et tysk fly.

Av de sårede ble 9 såret på Kvarven, 1 i Hestviken og 8 på Hellen fort.

Jeg finner det av interesse her å peke på at det på Kvarven og i Hestviken ikke ble drept en eneste man ved tyskernes overhendige beskytning med skipsartilleri, motortorp.båtene aut.våpen, flybomber, flymitraljøser, stormtroppenes automatvåpen, håndvåpen, håndgranater.

 

Tyske : Ved fellesbegravelsen av norske og tyske falne på Solheim kirkegård i Bergen den 13/4 ble det begravet  : 7 norske soldater, 19 tyske soldater og matroser.

Ordføreren i Bergen fikk rekvisisjon på begravelse av 52 falne tyskere, men det ble sagt at man fant at ikke gikk an å ta med så mange i den offisielle begravelsen når det var så få norske falne.

Uoffisielt er det opplyst at tyske lastebiler med presenning over kjørte til krematoriet om natten, og dette var i drift et par døgn.

 

Personellets holdning

Under artillerikampen på Kvarven fort viste besetningene snarrådighet og mot og en beundringsverdig ro.

Da artillerikampen på fortet måtte avbrytes og besetningene sendes mot den tyske landgangsstyrken, var artilleristene utkjørte etter den slitsomme tjenesten på kanonene. Det var derfor en hard påkjenning for disse eldre karene å ta springmarsj nedover og gå i kamp mot det som vi den gang trodde var verdens beste soldater.

På Hellen fort var også personellet forhold i alle henseender utmerket. Her var kanskje påkjenningen spesielt hard ved den skjebne som rammet betjeningen ved kanon nr 3.

Ved sambandsekspedisjonen på Kvarven gikk formidlingen av meldinger og ordrer presiserende og raskere enn noen gang, selv når flyene gikk lavt over taket og kastet bomber og skjøt med mitraljøser.

Sentralbetjeningen på Gravdal sentral fortsatte rolig å ekspedere mens tyske soldater befant seg utenfor vinduene.

Alt befal er enig om at troppens opptreden var helt ut beundringsverdig. Under gunstigere forhold ville dette sikkert bidradd til et ganske annet utfall av festningens kamp 9 april.

 

G. I . Willoch
Oberst 

 

Siden ble sist endret
Mandag, 06-April-2014

webmaster@9april1940.org