Norsk Flagg InnholdKilder

Angrepet på Bergen Festning
Raporter

Hjem 
E-post:

webmaster@9april1940.org    Bergen festnings kamp den 9. april.

Kampen 9. april 1940

Om kvelden mandag den 8. april ga sjefen for 2. sjøforsvarsdistrikt admiral Tank-Nielsen ordre om skjerpet beredskap. Jeg ga straks ordren videre til alle fortsjefer. Ved kampbatteriene : Kvarvens 21 og 24 cm. batteriet og Hellen 21 cm. batteri, ga jeg ordre om oppheising av brisantgranater i øver kanonstand. For øvrig skulle det gjøres klar til ladning og rekvisitter skulle bli liggende fremme med vakt i alle kommandoplasser og kanonstander, mens resten av besetningen gikk til ro. Etter at disse ordrer var gitt, tok jeg festningens bil og kjørte først til Hellen og deretter til Kvarven, hvor jeg inspiserte hver kanon og kommandoplass og samtlige vakter. Underveis tilbake fra Hellen oppsøkte jeg admiralen på Marineholmen for å få en personlig konferanse om situasjonen og for å høre de siste meldinger. Admiralen hadde da nettopp mottatt melding om at ukjente krigsfartøyer forserte inn Oslofjord og at Rauøy og Bolærne var i kamp. Jeg fikk ordre om at gjøre mitt beste med Bergen festning. Ved hjemkomsten fra Kvarven, antagelig ca kl 01:30, fikk jeg fra admiralen personlig telefonmelding om at 7 krigsfartøyer var under innpassering i Korsfjorden. Festningen ble da alarmert. På kommandantkontoret ga jeg adjutanten ordre om:

1. Klargjøring av torpedobatteriet.

2. Innkalling av suppleringsmannskaper fra Bergen og festningens umiddelbare nærhet.

3. Henvendelse til Ulven om dekningsinfanteri.

Adjutanten skulle sette i verk disse ordrer fra kontoret og forøvrig være tilstede her for påkommende spørsmål.

Herunder ringte admiralen og sa at den sivile luftvernsjef i Bergen hadde spurt om det var noe i veien for mørkelegging og admiralen ba om min mening. Det var meg et meget ubehagelig spørsmål, da festningen ikke hadde eget elektrisitetverk, men fikk all strøm fra Bergens Elektrisitetsverk, herunder lys i kanonstander, kommandoplasser og tunneler, men også til drift av lyskaster nr. 1 på Kvarvenpynten. Det var liten tid å tenke seg om og jeg fant at hensynet til Bergens sikkerhet måtte gå foran, det var grunnen for at jeg gikk med på mørkelegging.

Jeg bilte deretter til hovedkommandoplassen på Kvarven, hvor artillerisjefen, Kaptein Waage, som dessuten var fortsjef på Kvarven, var tilstede med full besetning unntatt lyskasteroffiseren som hadde langpermisjon. Samtlige forter og batterier hadde da allerede meldt at de var klar.

Ved 0200-tiden kom melding om at Lerøy fort var i kamp. Admiralen forlangte å vite om batteriene på Kvarven kunne virke mot fjorden nor for Lerøy. Jeg opplyste at dette lot seg gjøre i dagslys, men på grunn av manglende lyskastere så var det ikke nu mulig.

Under fartøyenes videre passering nordover fikk vi stadig meldinger fra Store Kongshaug fremskutte ortograf som så fartøyene, men pga mørket ikke kunne bruke ortografen. Likeledes kom det gode meldinger fra Lyderhorn.

En melding fra Store Kongshaug om en rød lanterne som passerte inn mot Dolviken vakte diskusjon, idet den kunne bety landstigning i området om Strømme bro. Senere er det brakt på det rene at det var mineleggeren Tyr som deretter la ut miner i Vatlestraumen.

Som nevnt foran hadde jeg gitt ordre om klargjøring av torpedobatteriet. Arbeidet ble også satt i gang med størst mulig kraft. Jeg fikk imidlertid fra overminøren, som førte kommandoen mens sjefen gjorde tjeneste i marinen om at klargjøringen ville ta 12 timer.

Sjøforsvarssjefen tilbød nå å avgi til festningen torpedobåten Brand som erstatning for torpedobatteriet. Jeg tok med takk imot, og avtalen ble at torpedobåten skulle ligge seg like innenfor Kvarven og virke som torpedobatteri.

Ventetiden i batteriene ble lang. Eskadren har etter de foreliggende meldinger brukt en gjennomsnittsfart på ca 5 knop fra Lerøy til Vestre Byfjord. Grunnen var at landstigningstroppene ble satt ombord fra de større fartøyene utenfor Alvøen.

Fra Sjøforsvarssjefen kom det meddelelse om at det ble sendt fly fra Flatøy flystasjon for å gå til bombeangrep på fartøyene. Senere er det opplyst at bombene traff, men ble liggende på dekk uten å eksplodere.

Artillerikampen.

Da fartøyene svingte rundt Stangen og inn Vestre Byfjord hadde de to av lastebåtene like foran seg. Ildeåpningen ble utsatt noen minutter for å ikke ramme disse. Fartsmålingen kunne ikke gjøres nøyaktig på grunn av de vanskelige siktbarhetsforhold, men et par målinger mot første krysser ga som resultat noe over 20 knop. Jeg tror dette er for høyt. Farten var vist noe mindre.

Første skudd ble avgitt fra 21 cm. batteriet kl 0359 eller muligens presis 0400. Umiddelbart åpnet også 24 cm. haubitsbatteri ild. Sener viste det seg at det følgende, uten at jeg kan redegjøre for rekkefølgen :

Krysser Kønigsberg
Krysser Køln
Artilleriskoleskip Bremse
Helpekrysser Karl Peters
2 torpedojagere
2 verkstedsskip
3 motortorpedobåter.

Festningen hadde særdeles vanskelige siktbarhetsforhold å arbeide under. Det var i grålysningen så lyskastereffekten var slett. Som nevnt var lyskaster nr. 1 på Kvarvenpynten ute av funksjon pga mørkelegningen. Dette var festningens beste lyskaster og den hvis beliggenhet passet best til den foreliggende situasjonen. Lyskaster nr. 2 på Håpsøy virket dårlig og hadde vanskelig for å fastholde målene. Mens sjefen kunne se målene i sine prismekikkerter, kom det stadig melding fra kanoner og orografer at målet ikke kunne sees i kikkerten. Orografene kunne på denne måte ikke måle avstanden, det er grunnen for at skytingen ble dårligere enn den burde ha vært.

Til å begynne med besvarte ikke fartøyene ilden. Derimot ble det med en kraftig signallanterne fra den første krysserens mastetopp gjentatte ganger signalisert "Stop shooting". Dette signal brakte oss til å studere på om det var engelske fartøyer vi hadde mot oss. Et av de mindre fartøyer minnet i mørket om eldre franske typer. Vi studerte på om det kunne være en kombinert engelsk/fransk eskadre.

21 cm. batteri satte snart inn 2 treffere på forreste krysser som senere viste seg å være Kønigsberg. Den første midtskips om styrbord, litt over vannlinjen. Det strømmet ut hvit damp og svart røyk. Vi ventet spent på å høre eksplosjonen av brisantgranaten. Det var intet å høre. Vi ventet at fartøyet skulle vise tegn til å synke. Det skjedde heller ikke. (Obermaschinist Javkorsky som senere var en av våres vaktsjefer i fangenskapet, fortalte at han gjorde tjeneste i maskinen på Kønigsberg da en granat kom inn gjennom veggen til ham. Den ble liggende hel på dørken uten å eksplodere). Krysseren fortsatte med samme kurs og fart. Et øyeblikk senere satte samme batteri inn treffer nr. 2 ved foten av forreste mast. Vi hørte et mangestemmig skrik, men skipet fortsatte, og det løsnet fremdeles ikke skudd, derimot åpnet nå alle de andre fartøyer en voldsom hurtig ild mot Kvarven.

24 cm. batteri på Kvarven hadde fått oppgitt som mål fartøy nr. 2 i kolonnen. Batteriet hadde det uhell å få en klikk, men oppnådde dog å sette inn en treffer i akterenden på dette mål. Da fartøyet var kommet så langt inn at det ikke kunne siktes direkte på det, gikk batteriet over til indirekte retning og avga ytterligere 2 skudd.

Jeg hadde ventet med å sette inn 21. cm batteriet på Hellen, dels fordi siktbarheten var mindre god fra Hellen, dels fordi det bare var en lyskaster disponibel. Nå anmodet jeg artillerisjefen om å la Hellen åpne ild. Dessverre var siktbarheten så dårlig at en fremspringende odde på Askøy ble tatt for et skip og første skudd gikk i fjellet. Ilden fra dette batteri måtte da foreløpig stanses.

Mellom de største fartøyene i kolonnen viste det seg nå noen små uhyre hurtigående fartøyer. Farten ble anslått til 40 knop eller mer. De pilte i sikksakk inn mellom de første fartøyer og prosjektilnedslagene. I halvmørket var det vanskelig å forstå hensikten. Våres kanoner var for grove til å virke mot dem og hadde dessuten større oppgaver. Det eneste skyts som kunne hatt noen virkning mot dem, det 57 mm batteri på Kvarven, var ikke oppsatt med besetning.

Kampene gikk videre. Etter hvert som de forreste fartøyer forsvant ut av skuddfeltet inn forbi Kvarven ble ilden forlagt til de etterfølgende.

Ved 21 cm. batteri på Kvarven oppstod det snart vanskeligheter av forskjellige slag : Telefonledningen til kanon 1 ble brutt. Kommandøren på kanonen reparerte den straks under kampen, kanonmekanismens tettemidler (samtlige festningens 21 cm. kanoner og 24 cm. haubitser er franske fra St. Charmond med de Bange's tetteanordning) tålte ikke det høye trykk ved forsert skyting med stridsladning. De ble bulet ut så mekanismen forkilte seg. En flybombe falt mellom kanon 1 og 2, men uten å gjøre skade. Ved kanon 2 traff en fiendtlig granat i fjellet 20 meter fra kanonen og kastet stein og splinter inn i kanonens rør så prosjektilet ved ansetning ikke kom helt inn. Kanonene ble dermed satt ut av bruk. Til slutt meldte samtlige tre kanoner om at 21 cm. batteri var i ustand (Kl 0456).

Hellen's 21 cm batteri ble satt inn så snart siktbarheten tillot det. For Hellens vedkommende var så vidt jeg kan forstå siktbarhetsforholdene ennå vanskeligere enn for Kvarven. Til å begynne med hadde fortssjefen Kaptein Valde, bare glimtvis tak i fartøyene med sin prismekikkert. Verken orograf eller kanoner kunne sa. Avstandene måtte bedømmes.

Også på Hellen voldte artillerimateriellet vanskeligheter. Kanon 1 klikket tre ganger. Da ladningen ble tatt ut viste det seg at den var antent uten å eksplodere. Kanonen fikk så avgitt 1 skudd, men dermed eksploderte bremsesylynderen så kanonen ble ubrukelig og batteriet måtte nøye seg med de to andre kanoner. Også her voldte tettemidlene de samme vanskeligheter.

Midt under kampen kom vår egen minelegger Uller inn Vestre Byfjord og forsatte innover som om intet foregikk. Forklaringen viste seg senere at fartøyet hadde etter ordre fra sjøforsvarssjefen hadde lagt ut hele sin beholdning av miner i Færøysperringen og nå var på vei inn til minemagasinet i Wallemsviken for å hente flere miner. På dette tidspunkt var det fra Kvarven så pass siktbart at mineleggeren klart kunne skjelnes fra de angripende fartøyer. Fra Hellen kunne man derimot ikke skjelne mellom egne og fiendtlige fartøyer, så dette batteris ild måtte innstilles. Senere forsatte 21. cm batteriet på Hellen ilden mot krysser nr. 2 (Køln) som imidlertid var kommet forbi Kvarven og lå under Oldernes. Batteriet hadde to sikre treffere, muligens tre.

Flyangrep.

Både Kvarven og Hellen ble utsatt for luftangrep. Flyene utvekslet først signaler med krigsfartøyene og fløy så i lav høyde over Gravdal og byen hvor det ble kastet ned flygesedler. Det er meldt et en tid var 8 fly over Bergen.

Deretter gikk flyene  til angrep med bomber og mitraljøser, et par mot Hellen og Øyjord luftvernbatteri, flere mot Kvarven mens antagelig et par ble engasjert av Sletta luftvernbatteri.

Vårt luftvern tok opp kampen mot flyene. Kvarvens 7.5 cm luftvernbatteri forsøkte å benytte sine kanoner mot dem, men de fløy for lavt. Det ble prøvet med tempering på 1 sek. og på munninsprengning, men det ble ikke oppnådd treff. Øyjord luftvernbatteri kunne til å begynne med heller ikke utrette noe pga den lave høyde. Senere kom et par fly i høyder på 800-1000 meter og ble tatt under ild av batteriet, men uten treff. Også Sletta batteri kom i aksjon. Mitraljøsene traff derimot til stadighet uten at det tilsynelatende gjorde noen virkning. Dog lykkes det så vidt jeg kan forstå å skyte ned to fly, muligens også et tredje. For de to første flys vedkommende bekreftes det av sivile iaktagere. Besetningen på Sletta batteri lykkes det å komme seg unna og melde seg til tjeneste på Voss.

Luftangrepet gjorde større skade på Hellen enn Kvarven. Ved kanon nr. 3 på Hellen falt 5 mann og såret flere. 1 sersjant ble drept ved mitraljøseild fra fly. Under bombingen ble alle fortets telefonforbindelser brutt. Fortsjefen beordret alle mann i dekning. Soldater som ble sendt ned i Helleveien for å skaffe legehjelp, meldte at de ble stoppet av tyskere.

Tross luftvernet på denne måte pga uhensiktsmessig og manglende materiell var for svakt til å lette det trykk som flyangrep la over festningen ble det nødvendig på Kvarven å ta fortets 2 luftvernmitraljøse tropper vekk fra sin oppgave og sende dem mot den tyske landstigningsstyrke.

Tysk landstigning, infanterikamp.

Kvarven Fort :
I Hesteviken, ved torpedobatteriet.
Utenfor Kvarven ved Gjæringsnesset.
Langs innsiden av Kvarven.
I Gravdal og i Wallemsviken.

Hellen Fort :
På nordsiden av Eidsvågnesset med fremrykning mot Øyjord luftvernbatteri og derfra i ryggen på Hellen Fort.

Dessuten :
Lengre inne i Laksevåg.
På Marineholmen, Sukkerhusbryggen, Fesningskaien, Tollbodkaien og muligens ennå flere steder.

Da de tyske krigsfartøyer hadde passert Kvarven ble det fra det første av dem skutt opp et signallys som ble besvart fra en rekke steder rundt om i byen og omegn. Luftvernkommandoen observerte fra sin stasjon i Fjellveien svarsignaler fra i alt 11 steder.

Den første melding om landstigning gikk ut på at fremmende soldater i grønne uniformer var gått  i land i Hestviken og at de talte tysk. Jeg hadde ikke fått noen melding om utfallet av festningens anstrengelser for å få avgitt infanteri til landfrontene og viste i det hele tatt på dette tidspunkt om vi fikk støtte eller ei. Vi måtte altså gjøre regning med å klare oss selv. Det var da ingen annen utvei enn å ta batteribesetningene vekk fra batteriene og sende dem mot den fiendtlige landgangstyrke. Samtidig ga jeg lignende ordrer til de to mitraljøsetropper på Kvarven. Å fortsette batterienes ild samtidig var håpløst. Styrken var for knapp til en ordinær fullstendig batteribesetning. Jeg holdt tilbake 1 befalingsmann samt 10 mann ved hvert batteri til forsvar av disse, mens resten gikk som infanteri mot landstigningsstyrken. Vårt forsvar mot det tyske infanteriangrep kom på denne måte til å telle ca 9 befal og 95 mann, idet det fra sambandsstyrken ved meldestasjonen ble avgitt 16 mann i tillegg til batteribesetningene.

De tyske soldater var glimrende bevæpnet, idet de hadde : geværer, pistoler, maskinpistoler, maskingeværer, tunge mitraljøser, håndgranater, bombekastere, samt flammekastere. Disse siste ble imidlertid ikke benyttet. Styrken gikk hardt på, men led visstnok ganske store tap, især i begynnelsen, da våre mitraljøser overraskende åpnet ild på kort hold. Til de tyske tap bidrog også en liten styrke bestående av sjefen for materiell kontoret, kaptein Stenrød med 5-6 mann av den ikkestridende styrke i Gravdal. Kapteinen hadde bevæpnet disse med geværer og gitt dem en rask instruksjon hvoretter de gikk i stilling i skråningen syd for Hestviken, opp mot Hestviken Gård. Herfra har deres ild virket meget sjenerende for den landstegne styrke på kaien og under utviklingen av angrepet oppover mot Kvarven. Dette har jeg fått bekreftet av en av våre soldater som hele tiden var tilstede i Hestviken, ble tatt til fange av tyskerne og som selv led under ilden. Men det var ikke bare infanteri våre karer hadde mot seg. Vi ble samtidig bearbeidet av de tyske fly som fra lav høyde kastet bomber og skjøt med mitraljøser, mens kanon ilden fra de tyske fartøyer fortsatte med full kraft og ble supplert av et par motortorpedobåter som fra bukten innenfor Kvarven støttet angrepet med ild fra mitraljøser og småkalibrede kanoner, antakelig automatskyts. Vår lille styrke bestod som forklart av eldre karer som for de fleste vedkommende ikke hadde hatt gevær i hånd på 15-20 år. De var utstyrt med gevær, hvortil kommer de 5 mitraljøser som imidlertid hadde lite ammunisjon. Den styrke som gikk i land på Gjæringsnesset, rykket opp og besatte Kvarven luftvernbatteris sidestasjon på Grøntuva. Her ble visstnok to av postens 4-5 mann tatt til fange. Derfra fortsatte det tyske infanteri sin fremrykning tvers over dalen Loddefjord- Kjøkkelvik og opp skråningen mot Skålevikvannene og skytterbanen. Her lå Kvarven luftvernbatteri på det øverste fremspring av Kvarvens bratte frontvegg. Tilgang fra Skålevik går tilslutt over i en smal trapp som fører opp i de gamle infanteriskanser fra nøytralitetsvernet 1914-18. Her hadde luftvernet satt vakt. Etter øyenvitners beretning var det også landsatt en tysk infanteristyrke i Skålevik, og denne avdeling rykket likeledes opp skråningen mot Skåleviksvannene. Imidlertid var festningens skjebne avgjort og ordren om ildens opphør ble mottatt av luftvernbatteriet. Besetningen ordnet opp etter seg i batteriet og ryddet bort ladetøyet. Først etterpå nådde den tyske landstigningsstyrke frem. Denne fremstilling er blant annet basert på en beretning i Westfallische Infanterie, Frontzeitung. 

Fra det øyeblikk meldingen om den tyske landstigning i Hestviken, var jeg klar over at det var ute med oss dersom ikke hjelpen fra Ulven ikke kom øyeblikkelig !

Hjelpen fra Ulven.

Min adjutant løytnant Kvammen, hadde i nattens løp gjentatte ganger stått i forbindelse med feltbataljonen på Ulven for å treffe avtale om den styrke festningen skulle få avgitt til dekning av landfrontene. For å sikre best mulig samarbeide og om mulig på skynde hjelpen, to adjutanten etter konferanse med eldste offiser i Gravdal, kaptein Stenrød i bil innover til Bergen sammen med løytnant Smedsdal. På Kronstand idrettsplass konfererte løytnant Kvammen med oberst Østbye og 1. feltkompani I.R.9 ble sendt avsted under kaptein Torvestad, men dessverre bare endel av dem i biler, mens hovedstyrken under kapteinens kommando bega seg avsted til fots den 5 km lange vei til Gravdal. Løytnant Smedsdal fulgte som veiviser kompaniets nestkommanderende, kaptein Moen som førte styrken i bilene. Adjutanten avtalte møtested i Gravdal med Smedsdal og kjørte selv i sin drosjebil i forveien. Da han fra høyden vest for Nygård kirkegård i kikkert kunne se bevegelser av soldater i Kvarvenbakken, forstod han at tyskerne hadde gjort landgang i Hestviken og bestemte seg for å kjøre helt frem til Gravdal med kompaniet og marsjere derfra skjult av småskog og slukter oppe i skråningen av Ørnefjell. På denne måte mente han å kunne rette et flankeangrep mot den landstegne styrke med 2 tropper, mens resten av kompaniet fortsatte til Kvarven for å forsterke forsvaret. Denne plan var god nok, men ble dessverre pga misforståelser ikke gjennomført. Da den biltransporterte del av kompaniet kom frem til kirkegården ble den angrepet av 2 tyske fly og lot seg stanse av dette idet de krøp i dekning i kjellerne i nærheten, mens adjutanten gav tegn til å fortsette og selv kjørte videre, tross beskytningen fra flyene i den tro at avdelingen fulgte. Adjutanten ventet i Gravdal forgjeves på avdelingen og gikk så på rekognosering for å finne den igjen, men måtte oppgi dette da han ble beskutt av et tysk maskingevær på kloss hold. Løytnant Smedsdal hadde imidlertid forstått adjutanten derhen at høyden vest for kirkegården skulle besettes og dette ble gjort. Det er sannsynlig at kaptein Moen har misforstått situvasjonen og oppgaven idet han sier i sin rapport til kaptein Torvestad at ordren var å rykke raskest mulig frem til Gravdal for her å hindre tyskernes fremrykning mot Bergen. Det altoverskyggende viktige mål å komme festningen til hjelp mot i Hestviken landstegne styrke ble å denne måten tapt av syne. Også den annen tropp av den biltransportertedel av kompaniet gikk i stilling i samme område. Begge tropper ble liggende her, angrepet av spredte tyske styrker. Den masjerende hovedstyrke av kompaniet kom visstnok frem til kirkegården etter at festningens skjebne var avgjort.

Slutten.

Straks jeg hadde beordret styrken nedover til Hestviken, tok jeg selv først med bil og så 1 springmarsj fra hovedkommandoplassen nedover for å kontrollere at avdelingene kom i gunstig stilling, samtidig som jeg håpet ved selvsyn å få et inntrykk av den farlige situasjonen. Da jeg hadde konstantert at avdelingene var på plass, og at den tyske fremrykning ennå ikke var kommet mange hundre meter oppover, bega jeg meg oppover igjen for snarest å komme i telefonforbindelse med begivenhetene. Ved den gamle underoffisersmesse, hvor fortlegen hadde begynt å samle sårede til førstehjelp, ble jeg tilkalt i telefonen til oberst Østbye, sjefen for I.R.10 som underrettet meg om at et kompani fra Ulven var underveis mot Gravdal. Herunder ble vi avbrutt, idet stabsjefen for 2. sjøforsvarsdistrikt kommandørkaptein Kjeldstup forlangte å få tale med meg uoppholdelig. Han meldte at en tysk offiser ivlle tale med meg. Det var stabssjefen ved den tyske divisjonsstab, Hauptmann Müller som oppfordret meg til å innstille kampen. Jeg svarte at jeg måtte konffere med min foresatte, admiralen. Han sa : Både admiralen og generalen er vekk, de er selv eldste offiser. Vi ha besatt Bergen by, Bergenhus og Marineholmen. En fortsettelse av kampen nå vil føre til blodsutgytelse og kan ikke forandre det faktum at de tyske styrker har tatt Bergen. Ved at telefonsentral mannen i Gravdal sentral lyttet og spurte : Ferdig ?, lykkes det meg å få avbrutt denne samtale og igjen få tak i oberst Østbye i telefonen, idet det var av avgjørende betydning for meg å vite hvor snart infanterikompaniet kunne ventes. Det ville ved å falle landgangstyrken i ryggen ennå kunne gi oss luft. Han kunne bare svare at det etter hans beregning skulle være fremme på denne tid. Gjennom en åpen dør hørte jeg skyting fra mange kanter., men fra Gravdal var det stille. Mens jeg talte i telefonen stakk en tysk soldat med stålhjelm og med bajonett på gevær hodet inn av døren. Disse to ting fortalte meg hvor langt borte hjelpen var, hvor langt angrepet var kommet og at vår siste sjanse var tapt og dermed et hvert håp om en gunstig utgang. I neste øyeblikk var Hauptmann Müller i telefonen på nytt og oppfordret meg inntrengende til å innstille fiendtlighetene snarest. I motsatt fall ville det øyeblikkelig bli tatt represalier mot Bergen. Som situasjonen nu hadde jeg ikke noe valg. Jeg finner det riktig her å nevne at jeg mens artillerikampen sto på pr. telefon i hovedkommandoplassen fikk en ordre omtrent som følger : Underrett snarest mulig alle avdelinger om at skytingen skal innstilles.. Ifølge etterretingssjefens rapport var kl. 0615. På hvilket trinn i begivenheten det var, kan jeg ikke si, men jeg befant meg ennå i hovedkommandoplassen. Jeg antar at det var umiddelbart etter at jeg ga ordren om å sendebatteribesetningen mot landgangstyrkene. Jeg ble forbauset over ordren, idet jeg slik som situasjonen var de ikke fant at tiden var kommet til å oppgi kampen. Da ordrens form dessuten var temmelig ualminnelig, lot jeg en telefonmann ringe Marineholmen og be om å få tale med admiralen. Imens ga jeg ordre om at ilden skulle fortsette, idet jeg gikk ut fra at det måtte forreligge en feil som måtte kunne oppklares. Etter en stunds venting fikk jeg det svar at admiralen ikke var tilstede og ingen viste hvor han var. Jeg kunne den gang ikke få rede på hvem det var som uberettiget hadde grepet inn og gitt denne ordre. Det er utvilsomt at den stjal noen kostbare minutter fra meg og forstyrret overblikket på et tidspunkt da situasjonen utviklet seg med rivende og skjebnesvanger hurtighet. Først mange uker senere har jeg fått vite om at festningen hadde fått admiralens meddelelse om at han og sjøbevoktningssjefen med en del av stabspersonellet evakuerte, foreløpig til Fana, for å etablere distriktskommandoen der. Den endelige ordre om ildens opphør ga jeg som forklart ovenfor etter den siste konferanse med Hauptmann Müller.

Hellen.

Landstigningen mot Hellen ble visstnok utført fra to forskjellige fartøyer, et fiskefartøy som har lagt til ved Eidsvågsneset og en motortorpedobåt som antagelig har lagt til litt lenger inne i Eidsvåg. Den ene av disse styrker ble straks ved landstigningen møtt av en tysk gymnasiast som bodde på Eidsvågsneset og var lokalkjent. Han gjorde tjeneste som veiviser og er senere av de tyske myndigheter belønnet men "Die Norwegenmedallie" for dette. Imidlertid meldte Øyjord luftvernbatteri's høydemålerbistasjon til batteriet at den så en infanteriavdeling på ca 200 mann på vei oppover Øyjordsvei fra Helleveien, altså fra syd. Fra luftvernbatteriet så sjefen 2 mann komme oppover mot batteriet fra Eidsvågsneset viftende med hvitt flagg. Batteriet hadde da allerede fra Luftvernkommandoen fått ordre om at ilden skulle opphøre. Batterisjefen hadde på denne måte intet valg og måtte overgi batteriet. Han fikk forøvrig direkte ordre via ordonans fra luftvernkommandoen. Hellen fort ble deretter omringet og hadde nøyaktig like håpløs stilling.

Sanitetstjenesten.

Festningslegen, marinelege Mønstre ledet tjenesten på festningens sykehus i Gravdal. Festningstannlegen, marinetannlege Torgersen, fikk av festningslegen ordre om å overta ledelsen av sykebærerne. Kampen mellom den tyske landstigningstyrke og våre artilarister i Hestviken foregikk ikke langt fra sykehuset. Da det ble skutt på tyskerne fra knausene i nærheten av sykehuset, gikk en tysk patrulje mot sykehuset med håndgranater, men lot seg berolige da tannlegen kom dem i møte med et rødekors flagg. Da det var for få sykebærere fikk tannlegen av den tyske kaptein overlatt de 12 norske ikkestridende som tyskerne holdt som fanger på kaien ved Hestviken. Disse ble forsynt med rødekors armbind og gjorde en utmerket arbeid ved transporten av døde og sårede nordmenn og tyskere. Transporten var meget vanskelig, da de sårede lå spredt over et stort område i terrenget, og da det ble skutt mot sykebærerne fortsatte de under tannlegens energiske ledelse. Fortslegen på Kvarven, marinelege Koldstad, ga førstehjelp til de sårede her og sørget for transport, dels til festningens sykehus i Gravdal, dels direkte til Haukeland Sykehus. På Hellen var det ingen sanitetsoffiser, befalet tok seg av de sårede og fikk assistanse av et par lotter og sivile, samt at politiet fikk sendt dem videre til Haukeland Sykehus. En sivil lege, dr. Hartwig var også tilstede.

Tap og resultater.

Festningen hadde 8 falne fordelt slik :

Hestviken : 1 oppsynsmann og 1 marinegast.
Hellen : 1 sersjant og 5 menige. Til sammen 6.
Kvarven : Ingen falne.

Av sårede var det 18, fordelt stk : Kvarven :9, Hellen : 8, Hestviken : 1. Tilsammen 18

Jeg finner det av interesse her å peke på det eiendommelige forhold at tross tyskernes overhendige skyting med : Skipsartelleri, automatvåpen, flybomber, mitraljøser, handvåpen, håndgranater med videre, ble ikke en mann drept av tyske våpen på Kvarven og i Hestviken. De 2 som falt her ble i halvmørket rammet av norske kuler, mens de av tyskerne ble holdt som fanger på kaien i Hestviken.

Etter de foreliggende meldinger oppnådde :

21 cm batteri på Kvarven 8 treff på 24 skudd.
24 cm batteri på Kvarven 2-3 treff på 10 skudd.
21 cm batteri på Hellen 2-3 treff på ? skudd.

Det foreligger en melding om at ett av de tyske fartøyer sank som følge av en treffer, nemlig Bremse. Dette skips besetning var ifølge marinekalenderen 192 mann.

Ved en felles begravelse på Solheim Kirkegård i Bergen den 13 april av norske og tyske falne i kampen 9. april ble det begravet 7 norske og 19 tyske, hvorav 9 fra hæren og 10 fra marinen. Jeg har grunn til å tro at antallet av falne på tysk side var større. Som kjent ble den tyske krysser Kønigsberg sterkt skadet av Kvarvens ild, og senere senket av engelske fly på Bergen Havn den 10. april.

Personellets forhold.

Under artillerikampen viste batteribesetningene snarrådighet og mot og en beundringsverdig ro. Feil oppstod ble så vidt mulig rettet straks. Da artillerikampen på Kvarven måtte avbrytes og besetningen sendes mot de tyske landstigningsstyrke, var artilleristene utkjørt etter den slitsomme tjeneste ved kanonene. Det var derfor en hard påkjenning for disse eldre karer å ta springmarsj nedover og gå i kamp som infanterister. På Hellen viste betjeningen ved kanon nr. 2 særlig ro og besluttsomhet. Tross flyenes bombing og mitraljøse ild var særlig sjenerende, fortsatte betjeningen sitt arbeide også under beskytningen fra fartøyene. Og da ordren om å gå i dekning ikke kom frem till denne kanon, fortsatte betjeningen som før, idet mannskapene søkte dekning bak skjoldet under hvert flyangrep. Etter kampen var det meste av malingen skrapt av kanoen og skjold av bomberegnet. Ikke en mann ved denne kanon ble såret eller drept. Ved sambandsekspedisjonen på Kvarven, gikk formidlingen av meldinger og ordrer presisere og raskere enn noen sinne selv når flyene gikk lavt over taket og kastet bomber og skjøt med mitraljøser. Sentralbordbetjeningen på Gravdal sentral fortsatte rolig å ekspedere på sentralbordet mens tyske soldater befant seg utenfor vinduene. Kanonkommandøren på kanon 3 på Hellen ble såret av den bombe som drepte 5 mann av besetningen. Selv ble han liggende bevistløs og hardt såret og betraktet som død. Han ble innlagt på Haukeland Sykehus i Bergen. Etter 3 dagers opphold forlot han sykehuset mot legens råd og reiste med dårlige kommunikasjonslinjer den lange vei til Voss. Her måtte han på sykehus igjen, men etter 6 dagers opphold meldte han seg til tjeneste.

Befalet er enige om at troppenes opptreden var helt ut beundringsverdig. Under gunstigere forhold ville dette sikkert bidradd til et ganske annet utfall.

G. I . Willoch
Oberst 

 

Siden ble sist endret
Onsdag, 28-Juni-2000

webmaster@9april1940.org